A www.drgarancz.hu weboldal és a Moxamed Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 01-06-751317; székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. félem. 4.; a továbbiakban: Moxamed Bt.) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat és Pácienseket a www.drgarancz.hu adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. („Adatkezelő”)

A Moxamed Bt. külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót a Moxamed Bt. bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a www.drgarancz.hu honlapon kerül közzétételre és a közzététellel lép hatályba.

Milyen személyes adatait, meddig kezeli a Moxamed Bt., mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapja:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó/páciens megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); (ez a „Betegfelvételi Adatlap” kitöltésével történik)
  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl.: életmentő beavatkozás)
  4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől a Honlapon elhelyezett kapcsolati űrlap, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a Honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni.

Érintett: páciens/felhasználó.

Adatkategória: név, telefonszám, email cím.

Adat forrása: páciens/felhasználó nyilatkozata, – önkéntes és kifejezett hozzájárulással.

Adatkezelés célja: előjegyzési időpont egyeztetése.

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adatkezelés időtartama: 5 év (indok: általános elévülési idő)

 

Adatkezelő

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát vagy észrevételét írásban vagy e-mailen a lenti elérhetőségeken teheti meg:

Moxamed Bt.

Cégjegyzékszám: 01-06-751317

Adószám: 21412183-1-41

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. félem. 4.

Postacím: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. félem. 4

Képviseli: Dr. Garancz Eleonóra ügyvezető

E-mail cím: eleonora@drgarancz.hu

Telefonszám: +36209309242

A Moxamed Bt. részéről adataihoz kizárólag csak az ügyvezető fér hozzá.

Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

  • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
  • Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
  • Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
  • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
  • Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
  • Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

A fentieken túlmenően a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

Közzététel, hatálybalépés

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.drgarancz.hu weboldalon.